109 mln euro z na infrastrukturę rowerową - co się z nimi stało?
19 maja 2011

mala fotka

Adam Łaczek postanowił sprawdzić w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego co się stało z 109 mln Euro, przeznaczonymi na finansowanie infrastruktury rowerowej w Polsce w latach 2007-2013. Oto korespondencja w tej sprawie. Najpierw pytanie, a poniżej - odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

PYTANIE:

Kraków, 4.5.2011
Adam Łaczek
ul.  ---------------------
30---- Kraków
------------@------------
tel. ----------------------

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
woj. mazowieckie

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

            Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Interesuje mnie Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - 50 mln euro  na autostradę rowerową w 5 województwach (mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie) oraz programy operacyjne poszczególnych województw, w sumie  109 mln euro.
http://www.zm.org.pl/?a=rozwoj_polski_wschodniej-082
http://www.rowery.org.pl/rowerowe_mrr.html
http://www.rowery.org.pl/mrr_rowery1.pdf

Chciałem się dowiedzieć co konkretnie zostało za te pieniądze zrealizowane ? Czy uzyskanie pomocy finansowej w kategorii oznaczonej kodem 24 (ścieżki rowerowe) było/jest warunkowane jakimikolwiek wymogami jakościowymi dotyczącymi przebiegu czy konstrukcji drogi rowerowej? Jakie to były/są kryteria ?

ODPOWIEDŹ:


Od: Uwagi do MRR <uwagi.do.mrr@mrr.gov.pl>
Data: 17 maja 2011 09:58
Temat: Odp: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ -
Do: Adam Łaczek <--------@----------->

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 4 maja br. przedstawiam informacje na temat inwestycji w trasy rowerowe prowadzonych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej i Regionalnych Programów Operacyjnych.

1. Program Rozwój Polski Wschodniej

W ramach Działania V.2 „Trasy rowerowe” Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej   (PO   RPW)   realizowanych  będzie  5  projektów  budowy  tras
rowerowych,  w  ramach kompleksowej inwestycji pn. „Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej”.  Trasy  będą tworzyły łącznie spójną całość. Każdy z projektów
będzie składał się z dwóch komponentów:

 • budowa  i  oznakowanie  ścieżek  rowerowych  o  utwardzonej  nawierzchni  (głównie  na  terenie  miast),  które  umożliwią  bezpieczne  i  sprawne  przemieszczanie  się  po  mieście oraz połączą miejsca kluczowe z punktu  widzenia   ruchu  rowerowego  (dworce  kolejowe,  autobusowe,  parkingi,   atrakcje  turystyczne),  a  także bezkolizyjnie wyprowadzą ruch rowerowy poza obszar miejski;
 • wytyczanie  i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim gdzie,  z uwagi na środowisko naturalne, nie jest wskazane położenie nawierzchni  bitumicznej lub betonowej

Dodatkowo  finansowane  będą  działania  polegające  na  budowie  i montażu
podstawowej  infrastruktury  towarzyszącej  tj.  stojaków  na  rowery, wiat
postojowych,  przechowalni,  wiat  widokowych  itp.  oraz  innych  urządzeń
służących  poprawie  bezpieczeństwa  ruchu rowerowego w miastach i ochronie
środowiska   naturalnego  przed  wzmożonym  ruchem  turystycznym.  Ponadto,
projektowane  zmiany  w  Programie  Operacyjnym  Rozwój  Polski  Wschodniej
(zmiana PO w ramach przeglądu śródokresowego) przewidują również realizację
projektu  dotyczącego  promocji tras rowerowych Polski Wschodniej, w ramach
którego finansowane będą działania polegające m.in. na:

 • stworzeniu systemu identyfikacji wizualnej,
 • zaplanowaniu i realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
 • zaprojektowaniu,  zbudowaniu  oraz zarządzaniu portalem internetowym dla użytkowników tras.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za
koordynację przygotowania projektu realizacji ww. trasy rowerowej odpowiada
Minister   Rozwoju   Regionalnego,   który   zlecił  przygotowanie  studium
wykonalności  dla  całości  trasy  wyłonionemu  w postępowaniu przetargowym
Wykonawcy  firmie  Tebodin  Poland  sp. z.o.o. Za realizację poszczególnych
odcinków   trasy   odpowiadać   będą  beneficjenci,  którymi  są  samorządy
województw Polski Wschodniej. Obecnie trwają prace studialne mające na celu
wyznaczenie  optymalnego  przebiegu  trasy rowerowej w Polsce Wschodniej. W
ramach  umowy z Wykonawcą na sporządzenie studiów wykonalności projektu dla
pięciu województw PW dotychczas wykonano:

 • etap I, tj. opracowano model wdrażania projektu oraz
 • etap  II  a,  w  ramach  którego wyznaczono przebiegi korytarzy trasy we  wszystkich 5 województwach PW.

W  trakcie  obioru  przez  Zamawiającego  (MRR)  jest etap II b, obejmujący
analizę wariantową przebiegu trasy głównej w poszczególnych województwach z
uwzględnieniem  badań  ruchu,  aspektów  środowiskowych, społecznych wraz z
przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Do przekazania Zamawiającemu pozostały:

 • etap  II  c,  tj.  szczegółowa inwentaryzacja potrzeb inwestycyjnych dla wybranych   wariantów   z   uwzględnieniem   aspektów   technicznych   i finansowych. Prace nad tym etapem są zaawansowane,
 • etap III, tj. przygotowanie pięciu niezależnych studiów wykonalności dla każdego   z   województw   PW.  Prace  nad  tym  etapem  również  są  na  zaawansowanym poziomie.
 • etap   IV,   tj.   przygotowanie  jednolitego  opracowania  wykonalności projektów w ramach całości Tras rowerowych w PW.


W  odniesieniu  do  aspektów  technicznych  projektu,  zakłada  się wysokie
standardy  budowy  dróg  dla rowerów oraz normy prowadzenia trasy przyjazne
rowerzystom.   Zalecenia   dotyczące   standardów   technicznych  budowy  i
oznakowania      tras     rowerowych     dostępne     są     na     stronie
http://porpw.parp.gov.pl/files/112/146/233/4314.pdf.     Ponadto,    należy
podkreślić, że realizowane projekty muszą spełniać kryteria wyboru przyjęte
dla  Działania  V.2  Trasy  rowerowe  - wyciąg z kryteriów wyboru projektów
dostępne są na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/files/112/146/233/2738.pdf
.
2. Regionalne Programy Operacyjne

W  ramach  RPO  woj. wschodnich (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie,
świętokrzyskie,  podkarpackie)  na  ścieżki rowerowe zarezerwowano w ramach
kategorii  interwencji  24  łącznie  ok.  26  mln  euro.  Wg obecnego stanu
wdrażania podpisano 25 umów o dofinansowanie w ww. województwach o wartości
ogółem 87 673 301 zł (wartość dofinansowania UE – 52 884 410 zł).

Dokładne   informacje   dla   poszczególnych   regionów  przedstawiają  się
następująco:

a)  w  ramach  RPO  Warmia  i  Mazury projekty dotyczące ścieżek rowerowych
realizowane są w poddziałaniu 2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i
okołoturystyczna osi  priorytetowej Turystyka.
Alokacja  na  powyższe działanie wynosi ponad 5,3 mln euro, w tym ponad 4,5
mln  euro  środków EFRR. Dotychczas odbyły się 2 konkursy dotyczące ścieżek
rowerowych.  W  ramach  tych konkursów wybrano do dofinansowania łącznie 12
projektów.  W  związku z wyczerpaną alokacją na przedmiotowe działanie, nie
przewiduje   się   kolejnych   konkursów.   Lista  projektów  wybranych  do
dofinansowania:

 • Budowa  Mazurskiego  Traktu  Rowerowego wokół Jeziora Niegocin - Odcinek Gmina  Miejska  Giżycko - Al. 1 Maja, ul. Nadbrzeżna, ul. Kolejowa, Plac Dworcowy, ul. Gdańska - Gmina Miejska Giżycko
 • Budowa  turystyczno  –  rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny  jeziora  Długiego,  Lasu  Miejskiego  i  Starego  Miasta - Gmina  Miejska Olsztyn
 • Budowa  chodnika  i  ścieżki  rowerowej  w  Biskupcu na odcinku od ulicy Zawadzkiego do ulicy Armii Krajowej - Gmina Miejsko-Wiejska Biskupiec
 • Budowa  ścieżki  rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński - Orneta - Powiat Lidzbarski
 • Budowa  ciągu  pieszo  – rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo - Etap II - Gmina Miejsko-Wiejska Węgorzewo
 • Budowa  ścieżki  rowerowej  przy  drodze  powiatowej  nr 1805N Giżycko –  Perkunowo - Powiat Giżycki
 • Budowa  Mazurskiego  Traktu  Rowerowego wokół jeziora Niegocin - odcinek Wilkasy  -  Kanał  Kula,  gmina Giżycko, odcinek Wilkasy, Etap I - Gmina  Giżycko
 • Budowa  ścieżki  rowerowej  wzdłuż rzeki Pisy w Piszu  - Gmina Miejsko - Wiejska Pisz
 • Urządzenie  ścieżki  rowerowej  wzdłuż  Alei Wczasów w Rucianem-Nidzie - Gmina Miejsko - Wiejska Ruciane-Nida
 • Urządzenie  terenów  ogólnodostępnych  na  półwyspie  Kretowiny w gminie Morąg - Gmina Miejsko – Wiejska Morąg
 • Budowa  ścieżki  rowerowej  w  ciągu  drogi  powiatowej 1456N Rukławki - Biskupiec – Rzeck - Gmina Miejsko - Wiejska Biskupiec
 • Budowa  ciągu  pieszo-rowerowego  wraz  z  infrastrukturą towarzyszącą w  mieście  i  gminie  Węgorzewo  -  Etap  I   -  Gmina  Miejsko  - Wiejska Węgorzewo.

b)  w  ramach  RPO  woj.  lubelskiego  alokacja  środków  przypadających na
kategorię  24  Ścieżki  rowerowe  wynosi  19 216 082 EURO. W Działaniu 7.1.
Infrastruktura  kultury  i  turystyki, w trzech naborach, w których możliwe
było  ubieganie  się o środki na budowę ścieżek rowerowych, złożono w sumie
78  wniosków. IZ zakwalifikowała do dofinansowania 37 wniosków na kwotę 115
005  584,76 PLN. W ramach kategorii 24 podpisano ogółem 10 umów na kwotę 59
092  258  PLN,  w tym 36 506 015 PLN dofinansowania UE. Jednocześnie należy
podkreślić,  że w kolejnych latach IZ RPO WL nie planuje naborów w zakresie
budowy ścieżek rowerowych.

c)  w  przypadku  RPO  woj. świętokrzyskiego jedynie w ramach działania 5.3
Inwestycje   w   sferę   dziedzictwa   kulturowego,   turystyki  i  sportu,
zidentyfikowano  jeden  projekt  Gm.  Nowy  Korczyn  pn.  ,,Budowa  ścieżek
rowerowych na terenie gminy Nowy Korczyn’’ – całkowita wartość inwestycji 1
700  000  zł  , w tym kwota dofinansowania z EFRR – 1 020 000 zł. Natomiast
ścieżki  rowerowe  występowały  także jako element towarzyszący inwestycjom
drogowym  w  niektórych  projektach  w  działaniu 3.1 i 3.2 (infrastruktura
komunikacyjna),  jednak  oszacowanie  kwoty pokrywającej ich koszt nie jest
możliwe.

d)  w  ramach  RPO  woj.  podkarpackiego  możliwość  dofinansowania ścieżek
rowerowych  występuje  głównie  w  działaniu  5.3 Infrastruktura sportowa i
rekreacyjna.  Wg  posiadanych  danych  nie  została jeszcze podpisana żadna
umowa  dotycząca  bezpośrednio ścieżek rowerowych (1 wniosek jest na liście
rezerwowej).

e)  w  przypadku  RPO  woj.  podlaskiego  na  ścieżki  rowerowe nie została
wyodrębniona  alokacja  w  ramach  kategorii 24. W dotychczas realizowanych
inwestycjach  ścieżki  rowerowe  wystąpiły  jedynie  przy  dwóch projektach
jedynie jego element, nie stanowiąc głównego przedmiotu projektu.

Jednocześnie  należy podkreślić, że dokładne warunki wnioskowania o dotacje
dla  projektów  dotyczących  ścieżek  rowerowych i zasady kwalifikowania do
wsparcia  określone są przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi RPO (IZ
RPO),  czyli  urzędy  marszałkowskie,  między  innymi  w takich dokumentach
programowych  jak  Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych RPO oraz regulaminy
ogłoszonych  konkursów.  Terminy  konkursów  określane są w harmonogramach,
które  z  reguły  przygotowywane  są z rocznym wyprzedzeniem. Ww. dokumenty
znajdują  się zawsze na stronach internetowych poszczególnych IZ RPO. Mając
powyższe   na   uwadze   należy   podkreślić,  że  szczegółowe  rozwiązania
techniczne/  konstrukcyjne  proponowane  przez wnioskodawców są każdorazowo
oceniane w ramach procedur naboru i oceny wniosków opracowanych przez IZ.

Mam nadzieję, że odpowiedź jest wyczerpująca.

Pozdrawiam serdecznie
Paweł Nowak
Stanowisko Do Spraw Komunikacji Społecznej i Mediów
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
(0 22) 461 32 98

 
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > archiwum
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 72 |
 8. 73 - 79 |
 9. >>
 1. Wszystkiego najlepszego na 2012 rok!
 2. Kaski z głów ?
 3. Dylematy rowerzysty - na kogo głosować?
 4. Relacja z konferencji Polska w Rowerowej Europie
 5. Zaproszenie na konferencję Polska w Rowerowej Europie, 28 czerwca 2011, Warszawa
 6. Pierwszeństwo na przejazdach rowerowych
 7. Święto Cykliczne 2011
 8. Nowe prawo - rowerzysta z prawej: happening
 9. 109 mln euro z na infrastrukturę rowerową - co się z nimi stało?
 10. Prezydent podpisał nowelizację Prawa o Ruchu Drogowym
 11. Twój 1% na rowery
 12. Senat przegłosował ustawę rowerową
login
logos