Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dróg
16 marca 2015

mala fotka

10 marca 2015 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U.99.43.430). Rozporządzenie to stanowi przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane i określa zasady projektowania dróg i ulic. (Nie ma nic wspólnego z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym, znakami drogowymi itp.).

Nowelizacja, która wejdzie w życie 25 marca 2015 roku, dotyczy przede wszystkim dróg zamiejskich o tzw. przekroju 2+1 i porządkuje szerokości pasów ruchu ogólnego na drogach publicznych. Pojawia się w niej również bardzo istotny wątek rowerowy.

Przede wszystkim znika obecny przepis § 46 ust. 3, który absurdalnie ograniczał wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów wyłącznie do remontu lub przebudowy drogi (i w konsekwencji nie można było zaprojektować nowej drogi od razu z pasami ruchu dla rowerów).

Ustęp 3 w/w paragrafu otrzymuje brzmienie: „Na drogach klasy G, Z, L i D na terenie zabudowy dopuszcza się wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m i nie większej niż 2,0 m każdy, przy czym dopuszcza się jej zwiększenie w obrębie skrzyżowania do 3,0 m. Pas ruchu dla rowerów oddziela się od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi lub wyspą dzielącą.”

Z jednej strony jest to wiadomość bardzo dobra, bo możliwe staje się projektowanie nowych dróg miejskich (ulic) wyposażonych od razu w pasy ruchu dla rowerów. Z drugiej - rodzą się poważne wątpliwości, czy ograniczenie lokalizowania pasów ruchu dla rowerów wyłącznie do terenu zabudowy ma uzasadnienie. Pasy ruchu dla rowerów mogą być bardzo przydatne np. na tzw.  "serwisówkach", czyli dodatkowych jezdniach klasy L lub D biegnących w pasie drogowym drogi głównej i obsługujących przylegające nieruchomości.

Proponowane szerokości pasa ruchu dla rowerów są poprawne, podobnie jak dopuszczenie oddzielenia wyspami dzielącymi. Pas ruchu dla rowerów nie powinien być mylony z pasem ruchu ogólnego czy pasem postojowym, stąd rozsądne jest ograniczenie jego szerokości do 2,0 m. Natomiast dopuszczenie pasa ruchu dla rowerów o szer. 3,0 m "w obrębie skrzyżowań" budzi wątpliwości (np. nie jest jednoznaczne, co to jest "obręb skrzyżowania").

Na skrzyżowaniach poprawne (a często wręcz niezbędne) jest lokalizowanie wielu pasów ruchu dla rowerów - odpowiednio dla poszczególnych kierunków jazdy (w lewo, na wprost, w prawo) między pasami ruchu ogólnego z ich prawej strony. Poprawne jest również oddzielanie pasa ruchu dla rowerów od pozostałej części jezdni powierzchnią wyłączoną z ruchu (a nie tylko podłużną linią segregacyjną).

Wątpliwości budzi też nowy przepis § 152 ust. 1 dotyczący konstrukcji nawierzchni, który otrzymuje brzmienie: „Konstrukcje nawierzchni jezdni dróg publicznych oraz nawierzchni przeznaczonych do postoju pojazdów,ruchu pieszych i rowerzystów mogą być projektowane indywidualnie lub według katalogów typowych konstrukcji, z zastrzeżeniem ust. 5.” Jednocześnie nowelizacja uchyla Załącznik nr 5, który dla dróg dla rowerów przewidywał nawierzchnię asfaltową lub z kostki betonowej.

W tym kontekście jeszcze bardziej rośnie rola dobrej jakości standardów technicznych, przyjmowanych przez władze samorządowe jako elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia na projekty i wykonawstwo infrastruktury.

Niestety, nowelizacja zupełnie pomija liczne zidentyfikowane problemy związane z projektowaniem infrastruktury rowerowej, takie jak:

 • minimalne promienie łuków poziomych dróg dla rowerów;
 • odległości widoczności na drogach dla rowerów;
 • dopuszczalne konstrukcje dróg dla rowerów (nawierzchnie asfaltowe);
 • oddzielenie drogi dla rowerów od chodnika (krawężnikiem ściętym, tworzącym skos 15-30 procent w przekroju poziomym przy obniżeniu niwelety drogi dla rowerów o 3-5 cm lub otwartym ściekiem korytkowym o przekroju kolistym, jeśli konieczne jest zapewnienie odwodnienia);
 • skrajnia pozioma na łukach i odcinkach o pochyleniu podłużnym (po wewnętrznej stronie łuku musi być większa niż obecne 0,2 m - co najmniej 0,5 m, podobnie na spadkach).

Szerzej o nowelizacji rozporządzeń dotyczących rowerzystów pisaliśmy między innymi
tutaj. Należy zwrócić uwagę, że o konieczności daleko idących zmian w w/w rozporządzeniu dotyczących projektowania infrastruktury rowerowej (Rozdział 9) jednoznacznie wypowiadali się eksperci - między innymi w tym opracowaniu, wykonanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie stwierdzali : "Rozdział 9 wymaga gruntownej aktualizacji, z uwzględnieniem nowych publikacji i doświadczeń, w szczególności wytycznych opracowanych na zlecenie Urzędów miast Warszawy (Standardy projektowania i wykonywania systemu dróg rowerowych w m. st. Warszawa), Krakowa (Miasta dla rowerów, Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny, Kraków [...]").

Z naszym projektem, który przekazaliśmy Ministerstwu (i który jak widać, nie został wykorzystany) można zapoznać się tutaj (plik pdf). Obowiązująca treść rozporządzenia (sprzed nowelizacji) wraz z linkami do aktów zmieniających jest dostępna tutaj.

mh

 
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > aktualności
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 63 |
 8. >>
 1. Dwadzieścia lat Miast dla Rowerów
 2. Rowerem na wybory
 3. Pozytywna korba rowerowa dla Ewy Wolak
 4. Nowelizacja kluczowych rozporządzeń rowerowych - co się zmienia?
 5. Domyka się cykl wielkich zmian przepisów dotyczących rowerzystów
 6. Debata na temat polityki rowerowej stolicy
 7. Wielkie przejazdy rowerowe w niedzielę, 14.06.2015
 8. Nowy "taryfikator mandatów"
 9. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dróg
 10. Wesprzyj swoim podatkiem RUCH ROWEROWY
 11. Rowerowy 2014, rowerowy 2015...
 12. Seminarium "Sukcesy i wyzwania polityki rowerowej Wrocławia 2014"
login
logos